Новини

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от МАРИМПЕКС ООД гр. Пловдив ул. Кукленско шосе № 13  0888262758

(име, адрес и телефон за контакт)

Област: Пловдив, Община: Пловдив гр. Пловдив, п.к. 4004 р-н Южен ул. Кукленско шосе № 13

 (седалище)

Пълен пощенски адрес: Област: Пловдив, Община: Пловдив гр. Пловдив, п.к. 4004 р-н Южен ул. Кукленско шосе № 13

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888262758, marimpex@mail.bg

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ДОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Лице за контакти: ДОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, 0888262758 marimpex@mail.bg

Уведомяваме всички заинтересовани, че МАРИМПЕКС ООД

има следното инвестиционно предложение:

Линия за раздробяване, смилане на изрезките от експандиран полистирен (EPS)

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда чрез операциите сортиране, раздробяване, смилане в  цех за производство на пластмасови изделия, изрезките от експандиран полистирен (EPS), поставени в специализирана дробилка, където да се нарязват и с помощта на вентилаторен транспортьор   се транспортират в затворен силоз, от който ще  се дозират обратно в процеса на формуване на изолационни блокове (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Дейността на фирма „Маримпекс” ООД е производство на изолационни плоскости от експандиран полистирен (EPS). Предвижда се дружеството временно да съхранява технологичния отпадък от експандиран полистирен (EPS)   както и да  изкупува   отпадъци с код 07 02 13 – отпадъци от пластмаси от други физически и/или юридически лица и да се съхраняват на площадката до  извършване на дейност R-13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове /R1 - R12/ предвижда се количеството на  обработения да остане също както е разрешено и към момента 50тона годишно  .

Изрезките от експандиран полистирен (EPS), формиран като технологичен отпадък от дейността на дружеството и закупените отпадъци   с код 07 02 13 ще се извършва   дейност R-12 Размяна на отпадъци за полагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /извършвани дейности като / сортиране, раздробяване, смилане /. Отпадъка  от експандиран полистирен (EPS) периодично, чрез  пневматична транспортна система се подават в гранулираща машина, която механично ги раздробява на частици с определен обем. След това с помощта на прахоуловител и пневмотранспорт се подават отново в силозите на смесителните инсталации / два броя с обем по 4 куб. м./. Така се постига повторно използване на 100% от получения отпадък

Максимален капацитет на гранулиращата машина/дробилката/ - 0,3 тона/час. След което се извършва  дейност R3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологичната трансформация на технологични отпадъци от дейността на дружеството с код 07 02 13 – отпадъци от пластмаси.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото ИП е в допълнение на инвестиционното предложение за  производство на изолационни плоскости от експандиран полистирен (EPS)

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. «Кукленско шосе» № 13, УПИ: 56784.536.502, площ 10718 м2. Теренът е собственост на “Маримпекс”- ООД, с граници: имот ХІІ- “Крепежни изделия” ЕАД; имот Х- Пловдив-МС АД; имот VІІІ – МЗ “Антон Иванов” и имот ХІV – “Металснаб холдинг” АД – клон Пловдив. На площадката са разположени: производствен участък, склад за готова продукция, административна сграда, котелно с компресорна станция, кантар, навеси, битов сектор. От запад има пътна връзка с  бул. “Кукленско шосе”

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на експлоатацията ще се използват ел. енергия от електроразпределителната мрежа и вода от ВиК мрежата.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на експлоатацията не се отделят емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията ще се формират основно смесени битови отпадъци от жизнената дейност на персонала. Те ще се събират в контейнер предоставен от Община Родопи и ще се обслужва от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване обслужваща района, чрез сключване на договор. От производствената дейност не се формират отпадъци, защото формираните такива се влагат в производството, т.е. технологията е безотпадна.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

От дейността на обекта ще се формират само битово–фекални отпадъчни води от санитарните възли. Те ще заустват в градска канализация.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката на обекта няма да има опасни химични вещества.

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

0 Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

0 Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

0  Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

 

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

3.3. Решение №ПР- 113 / 2004г. на РИОСВ – Пловдив, с преценка, че не е необходимо да бъде извършвана ОВОС –

3.4.Санитарно удостоверение от компетентния орган на Министерството на здравеопазването – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци

3.5. Скица на площадката

3.6.Удостоверение за въвеждане в експлоатация /нотариален акт

3.7. РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09 – РД – 599 – 00 от  22 . 08 . 2017 г.на  „МАРИМПЕКС” ООД

4. Електронен носител - 1 бр.

5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата: 23.06.2022 г.                               Уведомител: Маримпекс ООД

                                                                                                                                                      

За Нас